Informator

Zarząd Transition Technologies S.A.

Konrad Świrski - Prezes Zarządu
Tomasz Gilarski - Wiceprezes Zarządu

Projekty dofinansowane z UE oraz funduszy krajowych

31.05.2022

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach Konkursu 3/N/2019 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Zapytanie ofertowe na dostawę serwerów, macierzy dyskowej oraz oprogramowania w ramach projektu

Informację o wyborze oferty


14.01.2021

Projekt realizowany w ramach Programu Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe

Czytaj więcej...


10.12.2018

Projekt pt. „Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób” Nr NCBiR DOB-BIO9/12/01/2018

Czytaj więcej...

Projekty dofinansowane z UE oraz funduszy krajowych

29.03.2017

Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne - projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Stworzenie rozwiązania informatycznego w ramach projektu 'EchoVis' może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia zdolności postrzegania świata przez osoby z dysfunkcja wzroku. Powyższe rozwiązanie przybierze formę mobilnej gry, która będzie zawierać wirtualne środowisko szkoleniowe, co tym samym umożliwi skuteczne i efektywne nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z echolokacji.

Projekty UE


23.10.2014

System do zintegrowanej optymalizacji pracy podziemnych magazynów gazu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4


04.04.2013

Opracowanie narzędzi informatycznych klasy Medical Intelligence wspomagających pracę placówki medycznej - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4


02.10.2012

EUREKA - System wspomagania współpracy biznesowo technologicznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1


03.01.2012

SeeingAssistant - aplikacja wspomagająca osoby niewidome - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4


03.01.2012

Bioinformatyczny System Ekspercki w Onkologii - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4


03.01.2012

Wdrożenie immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3


03.01.2012

Service Link - Udoskonalenie usług serwisowych i zarządzania procesów informatycznych w standardzie ITIL v3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3


03.01.2012

Wdrożenie technologii PLM - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.2


Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy firmy Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie 01-030,  przy ul. Pawiej 55 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020081, NIP 526-021-35-86

Wysokość kapitału zakładowego 6.000.000,00 zł

Informacja z dnia 18 grudnia 2020 r.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji TT S.A.

Zarząd Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-35-86, REGON 012527198, kapitał zakładowy 6.000.000 złotych, wpłacony w całości, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 marca 2021 r. ma nastąpić dematerializacja akcji spółek. W związku z tym akcja w formie dokumentu zostanie zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd wzywa akcjonariuszy Transition Technologies S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Transition Technologies S.A. w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Transition Technologies S.A. w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Informacja z dnia 1 grudnia 2020 r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji TT S.A.

Zarząd Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-35-86, REGON 012527198, kapitał zakładowy 6.000.000 złotych, wpłacony w całości, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 marca 2021 r. ma nastąpić dematerializacja akcji spółek. W związku z tym akcja w formie dokumentu zostanie zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd wzywa akcjonariuszy Transition Technologies S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Transition Technologies S.A. w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Transition Technologies S.A. w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Informacja z dnia 10 listopada 2020 r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji TT S.A.

Zarząd Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-35-86, REGON 012527198, kapitał zakładowy 6.000.000 złotych, wpłacony w całości, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 marca 2021 r. ma nastąpić dematerializacja akcji spółek. W związku z tym akcja w formie dokumentu zostanie zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd wzywa akcjonariuszy Transition Technologies S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Transition Technologies S.A. w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Transition Technologies S.A. w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Informacja z dnia 20 października 2020 r.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji TT S.A.

Zarząd Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-35-86, REGON 012527198, kapitał zakładowy 6.000.000 złotych, wpłacony w całości, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 marca 2021 r. ma nastąpić dematerializacja akcji spółek. W związku z tym akcja w formie dokumentu zostanie zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd wzywa akcjonariuszy Transition Technologies S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Transition Technologies S.A. w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Transition Technologies S.A. w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Informacja z dnia 29 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji TT S.A.

Zarząd Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-35-86, REGON 012527198, kapitał zakładowy 6.000.000 złotych, wpłacony w całości, informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 marca 2021 r. ma nastąpić dematerializacja akcji spółek. W związku z tym akcja w formie dokumentu zostanie zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd wzywa akcjonariuszy Transition Technologies S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Transition Technologies S.A. w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Transition Technologies S.A. w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Informacja z dnia 20 maja 2020 r. 

Zarząd Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pawiej 55 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020081 informuje Akcjonariuszy Spółki o złożeniu w dniu 4 maja 2020 r. w Repozytorium Dokumentów Finansowych wszystkich wymaganych dokumentów za rok 2019.  

Odpowiednia wzmianka o złożonych dokumentach pojawiła się w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 maja 2020 r., a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 maja 2020 r.

Kontakt

Siedziba firmy

Warszawa


ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
tel.: +48 603 602 459
fax: +48 22 468 84 50
NIP: 526-021-35-86
REGON: 012527198
KRS: 0000020081 Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 6.000.000,00 zł

Infolinia: tt@tt.com.pl
Dział Sprzedaży: sales@tt.com.pl
Dział Marketingu: marketing@tt.com.pl
Dział Rekrutacji: praca@tt.com.pl

Kontakt do mediów: Biuro prasowe
Aleksandra Chiberska: +48 695 650 643